คนคอน คนอายุยืนเกิน 100 ปี ขึ้นไปถึง 189 คน #มากสุดในประเทศ

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปมากที่สุดในประเทศ
1FB-44
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานว่าเมื่อ วันนี้(๑๗ ต.ค.๖๒) นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคจากส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ราย

ในพื้นที่ตำบลกลาย ตำบลไทยบุรี และตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น 189 คน กระจายอยู่ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดของประเทศ
1FB-45
ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายวางแผนออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ตลอดทั้งปีครบทั้ง 23 อำเภอ.

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สูงอายุประมาณ 257,000 คน คิดเป็นร้อยละ 16-17 ของประชากรทั้งจังหวัด หรือ มีผู้เดินมา 100 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 16-17 คน
2-34
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป กำหนดจัดขึ้นเพื่อการออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน 10.8 ล้านคน ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประมาณ 7,000 คน