อบต.ท่าศาลา จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ส่งมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
567990

567991

567992

567993
วันนี้ (18 ธ.ค. 62) ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ส่งมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา /รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา/ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา/ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา/ผู้อำนวยกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทนครัวเรือน/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
567994

567995

567996

567997
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้รับจัดสรรสำหรับมอบแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จำนวน 9,759 (เก้าพัน-เจ็ดร้อย-ห้าสิบเก้า) ครัวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง โดยพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
567998

567999

568000

568001

568002

568003

568004