ภาคีเครือข่ายเมืองคอน ผนึกกำลังจัดงานสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ภาคีเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกกำลังจัดงานสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
568736

568737
วันนี้(19 ธ.ค. 62) ที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน ซึ่งภาคีเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,ศูนย์อนามัยที่ 11 และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) โดยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น เป็นการสัมมนาในระดับจังหวัด เรื่อง “กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีนครศรีธรรมราช” ทั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนด้านกระบวนการ เพื่อเผยแพร่แนวทางการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะนำนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กเละเยาวชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
568738

568739

568740
โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก “โครงการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) และภาคีท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น” ใน 8 พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงธันวาคม 2562 โดยการส่งเสริมสมรรถนะให้ อปท.เละภาคีในท้องถิ่น มีการดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชน ด้วยภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนภารกิจ ,การส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ,การพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อสื่อสารกับเยาวชน ,การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี (Case Conference) , การส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการทำงานเยาวชนเชิงบวก และการเชื่อมโยงการทำงานกับภารกิจของกลไกระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากพื้นที่ที่ทำงานด้วยดี แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ทั้งในรูปท้องถิ่นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน หรือภาคีในพื้นที่ เช่น ภาคสาธารณสุขเป็นแกนนำ หรือการตอบรับเป็นรายบุคคลในบางพื้นที่ และในขณะเดียวกันพบว่ามีท้องถิ่นอื่นๆ ในนครศรีธรรมราชมีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนอย่างเข็งขันอีกหลายกลุ่ม จึงได้ขยายผลสร้างการเรียนรู้ และจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น
568740

568741

568742

568743
โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน ต้องใช้ระยะเวลาและทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผล ซึ่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม และบทเรียนของโครงการที่นำมาสัมมนาในครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้ ขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0