นครศรีธรรมราช ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์การเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแล้ว

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์การเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแล้ว
81010710_3438225559582370_1830106416891822080_o
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์การเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาตรวจสอบแล้ว เพื่อส่งให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาทันในสมัยประชุมกลางปีนี้ ที่ประเทศจีน

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสากลสมัยที่ 37 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีมติเอกฉันท์พิจารณารับรองวาระการนำเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่ ‘บัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการระดมนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมจัดประชุมวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐาน นำมาจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์(Nomination Dossier)ในการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาเกือบ 6 ปี แต่หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลายครั้งในที่สุดเอกสารดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความหนาประมาณ 450 หน้า
81348804_3438225632915696_2579481818092797952_o
ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งเอกสารไปให้กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวแทนไปนำเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งบางส่วนมีการแก้ไข บางส่วนผ่านไปด้วยความราบรื่น อย่างไรก็ตามทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากที่สุด คาดว่าภายในต้นปีนี้การแก้ไขเอกสารจะเสร็จเรียบร้อย จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป หากให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะส่งเอกสารให้เลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในนามของประเทศไทยให้ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำเข้าสู่ที่ประชุมให้คณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาทางศูนย์มรดกโลกจะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบสถานที่จริงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศไทยได้เสนอไปหรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นการทำงานตามขั้นตอนปกติของศูนย์มรดกโลก
81972412_3438223866249206_2889764600746606592_o
ผศ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ประเทศไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก จากประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอย่างแน่นอน..

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0