สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ วิ่งไล่ยุง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ วิ่งไล่ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก
81681998_3458190440919215_1860258560483524608_o81902858_3458190930919166_1767709501382721536_o
วันนี้ 10 ม.ค. 63)เวลา 16.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง “วิ่งไล่ยุง” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแย้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ขบวนเดิน-วิ่ง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลดโรคไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร แจกสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมอบเครื่องพ่นหมอกควันให้แกนนำชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนตำบลโพธิ์เสด็จ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพร้อมกันทั้ง 23 อำเภอ และพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
81909015_3458190654252527_4554310280464564224_o81993891_3458191237585802_3827848302154481664_o
ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 125,235 ราย เสียชีวิต 131 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังถึง 2 เท่า สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4,283 ราย เสียชีวิต 12 ราย และยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตำบลโพธิ์เสด็จ ทั้งนี้หากประชาชนโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว มีอาการสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก เช่น ไข้สูง โดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422../
82905817_3458191114252481_5409865618344116224_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0