เทศบาลเมืองปากพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท่องเที่ยวชุมชนปากพูน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปี 63

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เทศบาลเมืองปากพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท่องเที่ยวชุมชนปากพูน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปี 63
212491212492212493212494
วันนี้เวลา 9.00 น. นายเฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท่องเที่ยวชุมชนปากพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปากพูน ณ ห้องประชุม เดอะฮับพูลแอนด์สเปซ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูนให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสร้างคาวมประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
212495212496212497212498
การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คืออาจารย์ คมสัน สุวรรณรัตน์ National Trainer สมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก(WFTGA) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 50 คน อาทิ นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพูน โรงเรียนโยธินบำรุง กศน.ตำบลปากพูน ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูน พนักงานเทศบาลเมืองปากพูน และได้รับเกียรติจาก ท่านฤทธิชัย ศรีเมือง รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายเชิงรุกในการรณรงค์ ลดขยะ และถุงพลาสติกและได้มอบถุงผ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวัน โครงการ “เจนเนอเรชั่นใหม่ ไม่สนใจถุงพลาสติก” เทศบาลเมืองปากพูนอีกด้วยและในวันที่สองจะมีการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม ฝึกการเป็นนักสื่อความหมายหรือไกด์นำเที่ยวในชุมชนปากพูนต่อไป
212499212500

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0