องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

83640265_3478865978851661_3231401409165393920_n
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด บรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์
วันนี้ (16 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมท่อแก้ว ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษ ร่วมให้การต้อนรับ
82119237_3478873855517540_6423104938125033472_o82253692_3478871782184414_4347900989806739456_o82338090_3478871395517786_4635603875255025664_o82357492_3478873488850910_7171546669270433792_o
โอกาสนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มีเป้าหมายบูรณาการองค์ประกอบการบ่มเพาะสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และสร้างอัตลักษณ์ให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย โดยในช่วงบ่ายได้พบปะนักศึกษา และรับฟังตัวอย่างผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้นำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเอง อาทิ การยกระดับมูลค่าผ้ามัดย้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออวด อำเภอนบพิตำ การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรบ้านหว้าใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาสามารถเข้าใจและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชภัฏทั่วประเทศในการเป็น “วิศวกรสังคม” ที่พร้อมด้วยทักษะชีวิตเชื่อมโยงทักษะวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีความรู้รักสามัคคีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน…///
82382160_3478873625517563_2773340930843869184_o82462719_3478872468851012_5244201316623843328_o
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0