เปิดตัว “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัว “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนช่วยกันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร ให้เจริญรุ่งเรือง สมกับเป็นนครแห่งอารยธรรม
sss
วันนี้(18 ม.ค.63) ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานจัดโครงการ Meet The Press “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการที่สื่อถึงความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”ของส่วนราชการต่าง ๆ และ 23 อำเภอด้วย พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมกับการแสดงสมัยใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 5 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุดระบำพระบรมธาตุ ที่สื่อถึงวัฒนธรรมของพุทธศาสนา การแสดงชุดระบำตุมปัง สื่อถึงวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์ การแสดงชุดระบำบะบ๋ายะหยา สื่อถึงวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน การแสดงชุดระบำแขกแดงเกี้ยวยาหยี สื่อถึงวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม และการแสดงชุดมโนราห์บัลเล่ต์ สื่อถึงวัฒนธรรมของต่างชาติที่มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
df
จากนั้นนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเปิดตัวโครงการ “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันปี เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ 1 ใน 5 เมืองของประเทศก็ว่าได้ ได้รับการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมจนกลายเป็นหลากหลายอารยธรรม ผสมผสานสืบเนื่องความเจริญรุ่งเรือง ปรากฏหลักฐานเด่นชัดจวบจนปัจจุบัน คำว่า “อารยะ” หมายถึงความเจริญ ส่วนคำว่า “ธรรม หรือธรรมะ” หมายถึงความดีงาม ดังนั้น เรามีความเจริญด้วยความดีงาม จึงขอให้ชาวนครศรีธรรมราชมีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด คนนครศรีธรรมราชจึงเป็นอารยชน เป็นคนที่มีความเจริญแล้ว คนนครต้องสร้างเกาะป้องกันตัวเอง ไม่ให้ความชั่วเข้ามาสิงสถิตย์
gss
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เราชาวนคร นครแห่งอารยธรรม เราคือ อารยชน คนเจริญ จะรักษาสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และต่อยอดทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองให้สงบสุข น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความมุ่งมั่น ทุกคนในสังคมเป็นตัวต่อจิ๊กซอร์ เพราะทุกคนในสังคมมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน บ้างครั้งต้องรู้จักเสียสละ รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา และต้องริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีที่ใหม่ ต้องครีเอทสิ่งใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจ มีนวัตกรรม เช่นการแสดงต่าง ๆ ต้องรู้จักดัดแปลงให้เข้ากับยุครสนิยมของคนรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนต้องมีการพูดคุยกัน สื่อสารกัน มีอะไรต้องช่วยกัน ต้องลดกำแพงระหว่างกันลง อย่าคิดว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเป็นของหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้น ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่ทุกคนต้องช่วยกัน ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ผู้ว่าฯ ไม่ใช่ฮีโร่ แต่ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ จึงขอให้สื่อมวลชนช่วยกันขยายความ “นครแห่งอารยธรรม” เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองนครของเราให้เจริญรุ่งเรือง สมเป็นนครแห่งอารยธรรม..
sss

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0