รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 – 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 – 2563
83514570_3490718854333040_8658958629161926656_o82499680_3490719064333019_7415108831492964352_o
วันนี้(20 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 – 2563 ทั้งนี้เพื่อร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 – 2563 ตามแนวทางของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและจังหวัด รวมทั้งการปรับแผนเผชิญเหตุภัยแล้งในภาพรวมและเฉพาะเหตุที่ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการร่วมกำหนดมาตรการการรับมือภัยแล้ง อาทิ การจัดทำแผนสำรองน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย ตลอดทั้งการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ เพื่อรณณรงค์ให้ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชนและทุกภาคส่วนได้สร้างความตระหนักและจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
82508537_3490719044333021_2518227475553583104_o82911747_3490718850999707_4648275712405405696_o
////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ณรงค์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช