เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้กับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
83640520_3490613317676927_5886955417422004224_o82743011_3490614234343502_1230549490839060480_o
วันนี้(20 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้กับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดย“โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นโครงการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมที่ต้องดูแลประชาชนทุกส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือประชาชนทั่วไป ให้มีสิทธิเข้าการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษ
83088196_3490520027686256_2264978628775247872_o82408507_3490519631019629_6936764944914317312_o
นอกจากนี้ พระเมตตาและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมาย ทั้งนี้เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,129 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน 1,073 คน ผู้ต้องขังชาย จำนวน 6,056 คน
83757343_3490518891019703_8143601951376932864_o
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-สุพรทิพย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0