รู้จักผู้ว่าเมืองคอนคนใหม่ เริ่มทำงาน 1 ต.ค.นี้ “ศิริพัฒ พัฒกุล”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__7692439
6 ส.ค.62-​ คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

11
ประวัติ…. นายศิริพัฒ พัฒกุล เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2502
การศึกษา
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
-ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 39 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
n20170731090929_168450
ประวัติการทำงาน
-ปลัดอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
-บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
-หัวหน้างานบำรุงท้องที่ กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
-นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-นายอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
-นายอำเภอไชโย นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
-นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
-นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
-นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
-นายอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
-ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
-ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (1 ตุลาคม 2559)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (1 ตุลาคม 2561)
และจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
86196603cc46b3aa863a9ebff636760119b99489241c741b37e7b08b5b08d7e6

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0