จังหวัดนครศรีธรรมราช นำร่องเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

436943
(7 ส.ค.62) ที่ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พม.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิก อพม.และเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

436946
สำหรับโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 5 พื้นที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

436955ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว ตลอดทั้งเป็นการส่งมอบน้ำใจแก่เด็ก เยาวชนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ในพื้นที่นำร่องของภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเข้ามอบน้ำใจและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย ในชุมชนต่างๆ เขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องในภูมิภาคต่างๆ มาแล้ว จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดจันทบุรี ส่วนการดำเนินการในครั้งที่ 5 จะกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามลำดับต่อไป
436954
436958
436960

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0