สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.นครศรีธรรมราช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563
85193941_3581787875226137_4534674548980711424_o86355171_3581774698560788_2277456664116330496_o
วันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในสถานที่ดังกล่าว มีเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ,ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินจัดการป่าพรุควนเคร็ง
86653853_3581782508560007_2480147260420128768_o86293172_3581786281892963_3069164942318895104_o
จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ ทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ,ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกจาก ,ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านข้าว โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มีพื้นที่ประมาณ 1.99 ล้านไร่ เป็นพื้นที่นากว่า 260,026 ไร่ มีเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว จำนวน 17,179 ครัวเรือน อดีตของลุ่มน้ำแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก มีการทำนามากที่สุดโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำปากพนัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำปากพนัง จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวของภาคใต้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน จนเป็นที่รู้จักกันของผู้คนอย่างกว้างขวาง ในนาม “เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ” ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกข้าว รวม 240,105 ไร่ เกษตรกร 15,813 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 115,718 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 482 กิโลกรัมต่อไร่
87139281_3581784918559766_264113005208272896_o87080793_3581775895227335_6630381030492602368_o
ซึ่งในปี พ.ศ.2563 มีการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ในพื้นที่ 100 ไร่ ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 200 ไร่ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ในพื้นที่ 450 ไร่ และมีการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยลดการใช้สารเคมี ในปี 2563 ในเนื้อที่ 18 ไร่ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 10 ชนิด ,ก่อนเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากนั้นพระราชทานต้นจากแก่นายอำเภอปากาพนังและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ก่อนพระราชทานพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนเกษตรกร ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังเรือนรับรอง ทรงเสวยพระกระยาหารเย็น ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดถวาย ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังจังหวัดสงขลา ตามลำดับต่อไป //////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 กุมภาพันธ์ 2563