ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎร ขอพระราชทานความช่วยเหลือเส้นทางที่ใช้เป็นทางสัญจร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎร ขอพระราชทานความช่วยเหลือเส้นทางที่ใช้เป็นทางสัญจร ที่ดินทำกิน สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
1
วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอหัวไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โดยมีนาย วิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร เป็นประธานการประชุมหารือ กรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือเส้นทางที่ใช้เป็นทางสัญจร ที่ดินทำกิน สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

11111โดยในพื้นที่ดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน รายงานว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมือง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองมีความกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๖.๙ กิโลเมตร ๒ ฝั่งของริมคลอง เป็นคันกั้นน้ำ และสามารถใช้เป็นถนน เพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางการดูแลบำรุงรักษาลำน้ำ ซึ่งสภาพถนนไม่ใช่ถนนถาวร สภาพถนนเป็นหินคลุก และลูกรัง ปี ๒๕๖๐ พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย และกรมชลประทานไม่มีงบประมาณบำรุงรักษา ทำให้ถนนชำรุด ทั้งนี้ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อปรับปรุงถนนดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากถนนมีความยาวฝั่งละ ๒๗ กิโลเมตร จึงจัดทำโครงการเสนองบประมาณจัดทำแผน แผนระยะยาว ๔ ปี ๆ ละ ๕๐ ล้าน แต่ยังไม่รับการจัดสรรงบประมาณ
11111
ในระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร ประสานขอความร่วมมือ ทางสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ในการสนับสนุนเครื่องจักร พร้อมขอรับสนับสนุนหินคลุกจากภาคเอกชน และผู้นำท้องที่ จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรเส้นทางดังกล่าวได้สะดวกขึ้น จากนั้นคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสภาพถนน เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป…..////
พรรณี มณีวรรณ/ข่าว
ขอบคุณภาพ/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0