จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดผังเมืองรวมชุมชนขนอมใหม่ โดยขยายเขตผังให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

87948111_3608149765923281_4649467114858479616_o

วันนี้(25 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเขตผังเมืองรวมชุมชนขนอม โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอขนอมเข้าร่วมประชุม
87365309_3608150065923251_1180768934387777536_o
ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดนครรีธรรมราช โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขนอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้องเนียนและตำบลขนอม ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งอำเภอและอยู่ระหว่างเตรียมปิดประกาศ 15 วัน แต่เมื่อพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน พื้นที่เปิดใหม่ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่วางผังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอให้กำหนดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอ ก่อนนำไปประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปิดประกาศ 15 วัน) เพื่อเป็นการวางแผนและกำหนดกรอบการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งพื้นที่ ผังเมืองรวมชุมชนขนอมเป็นผังเมืองเปิดพื้นที่ใหม่ โดยขยายเขตผังให้ครอบคลุมทั้งอำเภอขนอม คือ พื้นที่ตำบลท้องเนียน ต.ขนอม และตำบลควนทอง จึงต้องมีการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขนอมใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขั้นตอนที่ 1-7 มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 2 เดือน หากกรณีการปิดประกาศ 90 วัน มีคำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 1 ปี 4 เดือน และส่วนขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที่ 8 มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 เดือน
87861947_3608150079256583_61390703455895552_o

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทำผังเมืองมีความสำคัญ เป็นการวางแผนการกำหนดกรอบและวางแผนพัฒนาล่วงหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง อุตสาหกรรม การให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอำเภอขนอมมีความสำคัญทางด้านท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงด้วย การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจึงมีความสำคัญ

ทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ต้องให้ความสำคัญในการจัดทำผังเมืองดังกล่าว ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจด้วย//////
87286951_3608142789257312_1967286894936981504_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0