ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันขอแก้กฎหมายให้รังนกบ้านเป็นรังนกที่ถูกกฎหมาย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันขอแก้กฎหมายให้รังนกบ้านเป็นรังนกที่ถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก
88063140_3624591570945767_8999505276096741376_o88130745_3624591757612415_7931140278704930816_o
ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สมาคมบ้านรังนกแอ่นและสิ่งแวดล้อม และชมรมผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายบ้านนกจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อร่วมกันผลักดันให้รังนกบ้านเป็นรังนกที่ถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก มีนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นด้วย โดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการยกร่างระเบียบเพื่อให้รังนกแอ่นบ้านเป็นรังนกที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของรังนกแอ่นให้กับประเทศไทยด้วย โดยเทียบเคียงกับร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังนกของผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เก็บ ทำลาย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ……ซึ่งออกตามมาตรา 14 วรรคสามและสี่ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมระบุว่า ร่างระเบียบของกรมอุทยานฯ มีเนื้อหายังไม่ครอบคลุมถึงนกแอ่นบ้าน จึงจำเป็นต้องยกร่างระเบียบให้ครอบคลุม มีเนื้อหาที่ชัดเจน
87941109_3624591644279093_6208261959490469888_o87980187_3624591684279089_8707464258931130368_o
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันรังนกนางแอ่นมี 2 ประเภท คือรังนกถ้ำ เป็นรังนกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสัมปทานครั้งละ 5 ปี มีการเสียอากรถูกต้อง และรังนกบ้าน ตนได้ร่วมขับเคลื่อนเรื่องรังนกบ้านให้เป็นธุรกิจสีขาว เพราะรังนกบ้านที่ปลูกบ้านแล้วนกมาอยู่เอง หรือทำแล้วตั้งใจให้นกมาอยู่ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่กฎระเบียบที่ออกมาใหม่ยังมีความคลุมเครือ ยากต่อการปฏิบัติของพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นมีการร่างระเบียบเพื่อสนองตอบต่อพี่น้องประชาชนที่มีรังนกบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายสวัสดิ์ กล่าวด้วยว่า รังนกบ้านยังเป็นรังนกที่ผิดกฎหมาย ขณะนี้เมื่อเคลื่อนย้ายออกจากบ้านจะผิดกฎหมายทันทีและมีการส่งขาย ส่งออกไปยังประเทศจีนในลักษณะใต้ดินหรือกองทัพมด ถูกกดราคา จึงร่วมกันกับประชาชนขับเคลื่อนร่างกฎหมายต่อไป ในการร่างระเบียบกฎหมายของบ้านรังนกแอ่น รังนกแอ่นบ้านต้องเป็นอิสระ แยกจากรังนกแอ่นถ้ำโดยเด็ดขาด หากสำเร็จก็จะถือเป็นกฎหมายที่ร่างจากผู้ใช้กฎหมายโดยตรง
88052247_3624591607612430_3604278989356531712_o88173980_3624591677612423_4217500916502233088_o
นายธนศักดิ์ สุขสง นายกสมาคมบ้านรังนกแอ่นและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่มีรังนกบ้านในประเทศไทยและมีมากกว่าที่จังหวัดอื่น ที่ผ่านมาเราส่งรังนกบ้านไปยังประเทศจีน แต่ไม่สามารถส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะรังนกบ้านยังไม่มีกฎหมายรับรอง จึงต้องส่งรังนกไปใต้ดิน ทำให้ราคารังนกของเราเสียโอกาส เช่น ปัจจุบันเราส่งรังนกไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นรังนกดิบกิโลกรัมละประมาณ 20,000 บาท หากเราสามารถทำรังนกบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถส่งรังนกดิบไปยังประเทศจีนได้กิโลกรัมละประมาณ 40,000 บาท และหากสามารถนำรังนกไปทำความสะอาดแล้วส่งออกราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ 80,000 บาท ฉะนั้นการที่มาร่วมกันปรับร่างกฎหมายในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมให้บ้านนกถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรังนก สามารถนำเงินเข้าประเทศจากการส่งออกรังนกได้อีกหลายพันล้านบาท
88228559_3624591694279088_1586217330348654592_o
ทั้งนี้ ปัจจุบันรังนกแอ่นเป็นสินค้าที่มูลค่ามหาศาล มีประเทศหลักที่รับซื้อได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ส่วนประเทศที่ส่งออกรังนกมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าประมาณ 9 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ มาเลเซีย มูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท และอันดับสามคือประเทศไทยมีมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท มีผลผลิตรังนกแอ่นประมาณ 100 ตัน เป็นรังนกบ้าน 70 % และเป็นรังนกถ้ำ 30% โดยมีคอนโดนกหรือบ้านนกแอ่นทั่วประเทศประมาณ 10,000 หลัง ..////////////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0