มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด“โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.” ฟรี แก่ผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 7-8 และ 21-22 มีนาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด“โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.” ฟรี แก่ผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 7-8 และ 21-22 มีนาคม 2563
88052649_3631600100244914_7111944716614107136_o
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563นั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจที่ได้สมัครสอบ ก.พ.ภาค ก. ไว้แล้วได้มีประสบการณ์และทักษะในการทำข้อสอบ ได้ทบทวนความรู้จากที่ได้ศึกษา รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ ทางสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ กำหนดจัดโครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขึ้น ณ ห้อง 7301 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
88060065_3631600036911587_3843959274237591552_n88103638_3631600016911589_2573447444876492800_n

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 และวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 บรรยายพิเศษโดย อาจารย์บัญชา ดวงแก้ว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการแนะแนววิชาการอุปมา-อุปมัย และระหว่างเวลา13.00 – 15.00 น. เป็นการแนะแนววิชาภาษาไทย ,วันที่ 8 มีนาคม 2563 บรรยายพิเศษโดย อาจารย์บัญชา ดวงแก้ว ระหว่าง 09.00 – 12.00 น. เป็นการแนะแนววิชาความรู้กฎหมายทั่วไป และระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นการแนะแนววิชาการเป็นข้าราชการที่ดี และจริยธรรมของการเป็นข้าราชการ ส่วนในวันที่ 21 มีนาคม 2563 บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ภัทรพล ลิ้มวรพล ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. แนะแนววิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 และระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. แนะแนววิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 และในวันที่ 22 มีนาคม 2563บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ภัทรพล ลิ้มวรพล ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นการแนะแนววิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 และในระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษโดย อาจารย์นุชนาฎ สุขแก้ว แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่บริเวณหน้างาน หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-672705 และ 075-2709-10

88075503_3631600043578253_9197291140007591936_n
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0