ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าเมืองนครฯร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอฉวาง สู้ Covid-19 สอนทำหน้ากาก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

471363timeline_20200307_150714
7 มีนาคม 2563
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกระบวนการเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนพลเมืองปากน้ำฉวาง​ เพื่อใช้ป้องกันตนเอง​ และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่​ได้​ เพื่อสร้่างความปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)​
149835471369471368timeline_20200307_150627
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชน จึงได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนข้อควรปฏิบัติในการป้องกันตนเอง การลดการแพร่กระจายของเชื้อ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว ชุมชน และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนอื่นได้ต่อไป

471364

timeline_20200307_150628

timeline_20200307_150630

timeline_20200307_150648

timeline_20200307_150657

timeline_20200307_150704

timeline_20200307_150714

timeline_20200307_150723

timeline_20200307_150727

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0