งัดแนวทาง 3 สร้าง รับมือ ป้องกันและยับยั้งโรคโควิด-19 ในพื้นที่เมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นครศรีธรรมราช งัดแนวทาง 3 สร้าง รับมือ ป้องกันและยับยั้งโรคโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมร่วมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558(ฉบับที่3) และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
90267865_3675258939212363_4950267043514417152_o
วันนี้(16 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558(ฉบับที่3) และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
90085024_3675259279212329_3081748427697029120_o90138613_3675259512545639_5265756640790970368_o

โดยเบื้องต้นได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยให้นำแนวทางการปฏิบัติราชการ 3 สร้าง ประกอบด้วย การเร่งสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่และองค์กรในระดับพื้นที่ที่พร้อมจะป้องกัน รับมือ ตลอดทั้งการดูแลรักษา กรณีที่มีผู้ป่วยหรือติดเชื้อเพื่อทำการรักษาให้หายเป็นปกติได้ ,การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่ออุบัติการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถรับมือ ป้องกัน ไม่ประมาทและไม่ตระหนก มีทั้งการดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว และการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
90260653_3675259232545667_1865876755663814656_o90299064_3675258955879028_5599801132441403392_o
โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองทั้งต่อตัวเอง ครอบครัวและต่อสังคม รวมทั้งไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป ไม่รังเกียจ แสดงความรังเกียจ หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของประชาชนในสังคม รวมทั้งหากพบเห็นผู้ที่ป่วย มีอาการไอ จาม หรือมีไข้ให้แนะนำหรือพาไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อการตรวจคัดกรองไข้เบื้องต้น แทนการไปซื้อยามารับประทานเองที่บ้าน

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0