แจ้งร้านเกม คาราโอเกะ และโรงภาพยนตร์ทุกแห่ง ให้ปิดบริการจนถึงวันที่ 1 เมษายน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่อนหนังสือถึงร้านเกม คาราโอเกะ และโรงภาพยนตร์ทุกแห่ง ให้ปิดบริการจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19
00
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์(ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ) และผู้จัดการโรงภาพยนตร์ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อขอความร่วมมือให้ปิดประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 75358 3366.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0