สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ช่วยเหลือประชาชน

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ ต่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเสนอให้ดำเนินการจัดมอบถุงยังชีพ และมาตราการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน #เป็นการเร่งด่วนที่สุด หลังประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
735502
วันนี้ (24 เม.ย. 63) ที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ ต่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเสนอให้ดำเนินการจัดมอบถุงยังชีพ และมาตราการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นการเร่งด่วนที่สุด หลังประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การครองชีพ และสภาวะทางจิตใจ จากผลของการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และประกาศเคอร์ฟิวดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปิด สถานประกอบการบางประเภทต้องปิด การประกอบอาชีพบางอาชีพต้องหยุด ประชาชนขาดรายได้ รายได้ที่ลดลง สร้างภาวะความเครียดในการค่าครองชีพ อาหารที่บริโภคในครัวเรือน สิ่งอุปโภคที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวัน เริ่มขาดแคลนมากยิ่งขึ้น มาตรการให้ประชาชนต้องอยู่แต่ในเคหะสถาน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
735508
จากเหตุผลดังกล่าวในข้างต้นนี้ ทำให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นพ้องกันว่าสมควรยื่นหนังสือเรียกร้องให้ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเสนอให้ดำเนินการจัดมอบถุงยังชีพ และมาตราการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นการเร่งด่วนที่สุด ทั้ง 64 ชุมชน ดังมีรายชื่อท้ายหนังสือฉบับนี้ ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เฝ้าติดตามและช่วยเหลือประชาชนไปบ้างตามที่เห็นสมควร แต่ไม่อาจจะตอบสนองและช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน ที่มีเป็นจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเฝ้าติดตามว่าทางท่านนายกเทศมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีมาตรการเยียวยา อย่างไรอย่างใดที่จะช่วยเหลือ แบ่งเบา เพื่อลดความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชบ้าง จนถึงบัดนี้ผ่านมาเกือบ 120 วัน ก็ยังไม่เห็นว่าท่านนายกเทศมนตรีจะดำเนินการ หรือมีมาตรการเยียวยาอย่างใดอย่างหนึ่งเลย
735505735508735503
อีกทั้งท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศคาดการจะยืด พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีกถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จึงยิ่งสร้างความตื่นตระหนก สร้างความเดือดร้อน ให้ประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีก จึงใคร่ขอเสนอให้นายกเทศมนตรี ได้โปรดดำเนินการจัดมอบถุงยังชีพเพื่อการอุปโภคบริโภค และหามาตรการเยียวยา ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นการเร่งด่วนที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ของเราด้วยทุกคน