ชุด ฉก.ป้องกันโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ป้องปราม สถานประกอบการ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ชุด ฉก.ป้องกันโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ป้องปราม สถานประกอบการ ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
0000000
วันนี้(12 พ.ค.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมาย นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ป้องกันจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ป้องปราม สถานประกอบการต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยนนครศรีธรรมราช อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ธนาคาร และร้านจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสส่งทั่วไทย

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มีหน้าที่ตรวจแนะนำ ป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ./////////
000

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0