มอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ประจำปี 2562 “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก” โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

439594
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ประจำปี 2562 “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก” โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล “สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ”
439590
วันนี้ (10 ส.ค.62) ณ เดอะฮับ พลูแอนด์สเปซ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับโรงเรียนนครศึกษาการบริบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายภาณุพงษ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศึกษาการบริบาลคอยให้การต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งในวงการการศึกษา และนอกวงการร่วมงาน อย่างคับคั่ง โดยได้มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษานี้ จำนวน 110 คน

439576
นางจิดาภา แก้วละเอียด ผู้บริหารโรงเรียนนครศึกษาการบริบาล กล่าวว่า โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล ได้เปิดสอนหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ได้มีโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน 2.เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ช่วยงานในโรงพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องได้รับการดูแลหลังการรักษา ตลอดจนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานของประชากรในภาพรวมของประเทศ 3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามสาขาอาชีพที่ตนเองชอบ และถนัด เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันหลัก

439580
นายภาณุพงษ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศึกษาการบริบาล เปิดเผยว่า หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุและดูแลเด็กเล็ก” เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้เวลาเรียน 6 เดือน โดยเรียนทฤษฎีเชิงปฏิบัติที่โรงเรียน 3 เดือน และฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติจริงในโรงพยาบาล 3 เดือน เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล รับเฝ้าไข้ ศูนย์ดูแลสุขภาพ คลินิกทั่วไป ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์ความงาม เป็นต้น

439589
โรงเรียนนครศึกษาการบริบาลได้เปิดดำเนิน การเรียน-การสอน เป็นแห่งแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้ว 14 ปี มีนักเรียนจบหลักสูตรไปแล้วกว่า 3,000 คน และเป็นโรงเรียนมีมาตรฐาน ผ่านระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553 ปี 2556 และปี 2559 ในระดับดีเด่น ดีมาก และดีเยี่ยม ตลอดจนยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ อีกมากมาย
439592
ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนได้ผลิตนักศึกษาที่จบหลักสูตร และได้ไปประกอบวิชาชีพ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ตามนโยบายของโรงเรียน “สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ทีมีประสิทธิภาพสู่สังคมต่อไป.

439591

439581
439585
439588

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0