จังหวัดนครศรีธรรมราช งานสัมมนา “GREEN BUSINESS..เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช งานสัมมนา “GREEN BUSINESS..เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE
109563631_4149856821752570_5706956835588178544_o107569016_4149858928419026_2050111809976157007_o
วันนี้ (16 ก.ค.63) ที่ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการสัมมนา “GREEN BUSINESS..เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งในปีนี้สภาอุตสาหกรรมฯ ใช้แนวคิด BCG Economy Model มาขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เข้าสู่การบริหารจัดการธุรกิจแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนามุ่งเน้นไปในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นหลัก โดยให้ความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกใน 5 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ,การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ,การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ (Waste Beneficiation)
การใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) และอาคารสีเขียว (GREEN Building)
107893967_4149857495085836_2616370272800834858_o108950417_4149858695085716_2239083266410634537_o
นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ,สถาบัน SMI และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 600 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครศรีธรรมราช อุดรธานี สระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้ความรู้ในด้าน Marketing และ Green Business Guide นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแนวทางช่วยเหลือ SMEs มาตรการทางการเงิน โดย SME Bank รวมทั้งการออกบู๊ทให้ข้อมูลด้านมาตรการทางการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
109194068_4149856831752569_6739809835700953916_oประกาศไตปลา
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0