ประชาชนชาวบ้านเถลิง อ.ร่อนพิบูลย์ ขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ประชาชนชาวบ้านเถลิง อ.ร่อนพิบูลย์ ขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน
988
วันนี้(20 ก.ค.63) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 3,197,00 บาท สำหรับโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,210 เมตร ไหล่ทางถมด้วยหินคลุก 2 ข้าง ขณะนี้การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จสามารถเปิดถนนให้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว

นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ กล่าวว่า ถนนสายควนไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม เป็นถนนสายหลักของหมู่ที่ 3 บ้านเถลิง เป็นเส้นทางสู่โรงเรียน ตลาด วัดเถลิงกิตติยามราม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเขารามโรม น้ำตกวังศิลารักษ์ และเชื่อมต่อไปยังตำบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งสภาพของถนนก่อนดำเนินโครงการ เป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนไม่สะดวก มีฝุ่นละออง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่เมื่อการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ทำให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถใช้ถนนได้ทุกฤดูกาล
99
นายคำนึง กรุงทอง ประชาชนชาวบ้านเถลิง กล่าวว่า ถนนสายควรไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม มีมานานกว่า 50 ปีแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านรวมทั้งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พอฤดูแล้งถนนมีฝุ่นละออง แต่เมื่อมีการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการเดินทาง ขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างถนนดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง../////

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับดูแลเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 9,931,200.-บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,210 เมตร งบประมาณ 3,197,000.-บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหม่ท่านมุ้ย บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 940 เมตร งบประมาณ 3,925,000.-บาท เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลเกาะทวด ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง และตำบลดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประชาชนใช้สัญจรไป-มา และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด สภาพปัจจุบันถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไป-มาไม่สะดวก เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จมีประชาชนได้รับประโยชน์ 1,161 ครัวเรือน 3,514 คน ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
8999
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 –เขตตำบลไสหร้า ต.นาแว อ.ฉวาง ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 189 เมตร งบประมาณ 496,100.-บาท เดิมเป็นถนนหินคลุก ทำให้ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ไม่ได้สะดวกในการเดินทาง ปัจจุบันการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว ทำให้ประชาชนมีมีสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสยาว-ยางงาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 425 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 425 เมตร สภาพปัจจุบันเป็นถนนดินลูกรัง เมื่อถึงช่วงฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังถนนชำรุด ให้ให้ประชาชนสัญจรไป-มา ไม่สะดวก เมื่อถึงฤดูแล้งเกิดปัญหาฝุ่นละออง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสองข้างทาง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จมีประชาชนได้รับประโยชน์ 171 ครัวเรือน 605 คน ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
5.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ งบประมาณ 656,400.-บาท เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้ประชาชนในพื้นที่หู่ที่ 4 ต.กรุงชิง จำนวน 454 ครัวเรือน1,341 คน มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ../////

โพสส่งทั่วไทย
วิมล หนูแก้ว/ข่าว
อุไรวรรณ / พรรณี /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0