พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้า โชว์ผ้าเมืองคอน สะท้อนความเป็นอัตลักษ์ อนุรักษ์สืบสาน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร
S__5201997
📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้า โชว์ผ้าเมืองคอน สะท้อนความเป็นอัตลักษ์ อนุรักษ์สืบสาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดเป็นประธาน วัฒนธรรมจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครูเชี่ยวชาญระดับ 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก เชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประกอบกับประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ดำรงไว้สืบต่อไปโดยให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย
S__5202005
การประกวดในครั้งนี้ มีผ้าทอเมืองนครส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 24 ชิ้นงานเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีชิ้นงานผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย ร้านกนกศิลป์นคร จำนวน 2 ชิ้น กลุ่มผ้าทอบ้านตรอกแค จำนวน 1 ชิ้นงาน และกลุ่มผ้าทอบ้านมะม่วงปลายแขนจำนวน 1 ชิ้นงาน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าทอเมืองนคร จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกลำดับ และจะได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารซาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่สวยงาม ทรงคุณค่า และโดดเด่น ของผ้าทอเมืองนคร ต่อไป
ประกาศไตปลา
📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0