OTCC ผนึกกำลังภาคเอกชน 3 หน่วยงาน รุกภาคใต้ เร่งสร้างความเข้าใจกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

444085
วันนี้(15 ส.ค.62) ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดงานสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนภูมิภาคได้ระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 150 คน

444086
การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ นำโดย คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขัทางการค้า นางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า รวมถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มาปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเพื่อขยายศักยภาพการแข่งขันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน

444088
ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญของงานสัมมนานี้ ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : เครื่องมือป้องปรามทางการค้าและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการ การแข่งขันทางการค้า ในบทบาทของผู้กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมหลักที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้แก่ การกระทำต้องห้ามของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การตกลงร่วมกัน การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ร่วมกับ 3 ผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายนำชัย เอกพัฒนพาณิชย์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับมุมมองของภาคเอกชนที่ควรทำความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมี นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการ การแข่งขันทางการค้า เป็นผู้ดำเนินรายการ
444089
นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อผู้ประกอบการไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการบรรยายในหัวข้อ “One Belt One Road กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเฮลท์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการไทยจีน (สพท.) และรองเลขาธิการคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่กล่าวถึงโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ
444090
ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องปรับตัวให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากโครงการ One Belt One Road ของจีนที่ครอบคลุมหลายประเทศในหลายภูมิภาคของโลก
ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดลำดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในการจัดสัมมนาจำนวน 10 จังหวัด โดยการสัมมนาครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.otcc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2199 5411 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ advocacy@otcc.or.th
444091
*************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
โทร. 0 2199 5411 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ advocacy@otcc.or.th

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0