คนคอนส่งมอบแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง ปีที่ 11 เสนอแนวทางพัฒนาใน 5 ประเด็นหลัก

118058912_3822897287726680_5721146317562515967_n118171469_3822897437726665_6342311601779538635_n118289515_3822897371060005_1756710788954366494_n
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมปุระนคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิดเวทีสาธารณะส่งมอบข้อเสนอนโยบายสาธารณะ “แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง ปีที่ 11 และปาฐกถาพิเศษ : อารชนคนนครในยุคปกติวิถีใหม่ (New Normal ) หลังจากนั้นได้ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการและองค์กรต่างๆ รับมอบแผนพัฒนาฉบับเจ้าเมือง ปีที่ 11 จากนั้นได้เปิดเวทีสาธารณะ นำเสนอแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน , การเกษตรที่เป็นธรรม ปลอดภัย และมั่นคงทางทางอาหาร , การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งป่าเลน ประมง ทะเล และชายฝั่ง) , การท่องเที่ยวและชุมชน และ การเตรียมพร้อมประชาชนสู่การเป็นพลเมืองของอาเซียน
117869061_3822897587726650_7150243685468130384_n117909853_3822897847726624_9081293669221473746_n117977016_3822897514393324_7555599994215231931_n
ผศ.สุจารี แก้วคง ประธานศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นความสำคัญ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการตัดสินใจและพัฒนา ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด การจัดเวทีสาธารณะหลายครั้ง นำความคิดเห็นไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณภาพ มุ่งเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , กระตุ้นให้ประชาชน รู้ เข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของสิทธิ หน้าที่ของตนเอง สร้างสำนึกพลเมือง สร้างพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาพื้นที่ สร้างพื้นฐานความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างทัศนคติที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม มีตัวแทนภาคี องค์กร เครือข่าย ของสภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 50 องค์กร รวมทั้งส่วนราชการ และสื่อมวลชน กว่า 100 คนเข้าร่วมงาน โดยสถาบันพระปกเกล้าให้การสนับสนุน
118253210_3822898781059864_3529062400125060048_n118212879_3823173187699090_4602209516094309342_n118004204_3822897774393298_546256513017900778_n117915197_3822897914393284_6844778937414087637_nประกาศไตปลา