ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองต้นน้ำ อำเภอพิปูน

906967906963
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ การท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองต้นน้ำ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครการ “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล. 10 (น้ำตกเหนือฟ้า) ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
906964906965
วันนี้ (28 ส.ค 63) เวลา 13.00 น. ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล. 10 (น้ำตกเหนือฟ้า) ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาคม บุญญโส นายอำเภอพิปูน เป็นประธาน กิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครการ “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายประมวลวิทย์ พฤศชนะ ผู้ช่วยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดฯ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ประกอบการบริษัททัวร์จากตัวเมืองนครศรีฯ สื่อมวลชน ชุมชนท่องเที่ยวเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอพิปูน ตัวแทนชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอพิปูน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนดังกล่าว
906966906968
ในการนี้ ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ลำดับต่อมา นายอาคม บุญญโส นายอำเภอพิปูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวแนะนำนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นจึงได้กล่าวแนะนำชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และภาคีหน่วยงานภายนอก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
906969
ลำดับต่อมา คณะดำเนินงานโครงการนำโดย อ. สุธี โส้ปะหลาง อ.ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์ ดร.ปราณี จุลภักดิ์ อ.ขวัญตา หนูปล้อง อ.กชพรรณ สกุลพุทธพร และนายอนุสรณ์ นิลโพธิ์ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอพิปูน ทั้งรูปแบบการบรรยายสรุปละสื่อวีดีทัศน์ โดยหลังจากนั้นตัวแทนชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการท่องเที่ยวอำเภอพิปูน ร่วมกับตัวแทนภาคีหน่วยงานภายนอกช่วยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแนวทางการนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพิปูน โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวถึง กิจกรรม การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “มนต์รักษ์พิปูน” ที่ได้นำองค์ความรู้จากโครงการนี้มาต่อยอด ซึ่งจะทำการถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วงปลายเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ และมีกำหนดนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยภาพยนตร์ดังกล่าวสร้างขึ้นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้แก่อำเภอพิปูน ก่อนสรุปและกล่าวปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างประโยชน์และกระแสตอบรับในเชิงบวกจากทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
906970

906972ประกาศไตปลา