กศน.นครศรีฯ อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ หวังพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและสนับสนุนการท่องเที่ยว

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

225368225385
28 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ นายอำเภอพระพรหม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ


ซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย ทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ระหว่าง 28-30 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าฝึกอบรม 40 คน ประกอบด้วยลูกเสือจากอำเภอเมืองนครฯ ปากพนัง สิชล พรหมคีรี ขนอม ลานสกา หัวไทร
225380225372
ทั้งนี้ลูกเสือทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมอบรม และมั่นใจว่าจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเองต่อไป
225381225370
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0