‘5แสน’ประกันกลุ่มชาวสวนยาง กยท.มอบสวัสดิการ 1.4 ล้านราย

‘5 แสน’ประกันกลุ่มชาวสวนยาง กยท.มอบสวัสดิการ 1.4 ล้านราย
IMG_7486
กยท.เลือก “ทูนประกันภัย” ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นสวัสดิการชาวสวนยางกว่า 1.4 ล้านรายที่ขึ้นทะเบียนด้วยวงเงินสูงสุด 500,000 บาท พร้อมค่าปลงศพ 30,000 บาท

นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด. กยท.) ในฐานะ ประธานคณะอนุ
กรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการและอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการให้กับชาวสวนยาง เดิมพี่น้องชาวสวนยางหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือเกิดอุทกภัย ในกฎหมายของการยางฯ มาตรา 49(5) จะจ่ายเงินให้รายละ 3,000 บาท ตนในฐานะตัวแทนเกษตรกรมองเห็นถึงความสำคัญ ดังนั้น เราพยายามหา
ช่องทางที่จัดทำสวัสดิการให้พี่น้องยาวสวนยางตามความเหมาะสม โดยมีนโยบายจัดทำประกันความคุ้มครองให้กับพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้จัดหาบริษัทเกี่ยวกับการทำประกัน
S__6807581
ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะได้รับความคุ้มครองได้มากกว่า ซึ่งล่าสุด กยท.ได้ทำสัญญากับ บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นการทำสัญญาครั้งที่ 3 ที่ได้แก้ไขจุดอ่อนต่างๆ และขอให้บริษัทจ่ายเงินให้เร็วที่สุดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ถ้าหากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางประสบอุบัติเหตุและเอกสารครบ ขอให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุด ภายใน 45 วัน นายสุทัศน์ ด่านวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางต้องรับรู้ในเรื่องนี้และสิ่งที่การยางได้ดำเนินการแจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการประกัน “ในเรื่องนี้เกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนรับรู้และบางส่วนยังไม่รับรู้ ดังนั้น กยท.อยากให้สื่อ ได้ทำการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับรู้ โดยหากมีการมอบสินไหมต่าง ๆ พยายามจะนำจัดมอบในส่วนงานของราชการ เช่น ที่ประชุมระดับจังหวัดหรืออำเภอ” นายสุขทัศน์ กล่าว 
IMG_7482
นายวีรพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้ากองพัฒนาสวัสดิการการเกษตรกร กยท. กล่าวเสริมว่า การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามมาตรา 49(5) ของพ.ร.บ.การยางพาราแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกยท.ได้ศึกษาว่าการซื้อประกันความเสี่ยงให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นเป็นเรื่องจำเป็น เพราะเกษตรกรชาวสวนยางหลายคนหรือส่วนใหญ่ไม่มีประกันชีวิต และการจัดทำประกันครั้งนี้จะดูแลเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1,400,000 คน ภายใต้งบประมาณ 192 ล้านบาท
หากพี่น้องชาวสวนยางเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้วยทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท และค่าจัดการศพ 30,000 บาท โดยให้ญาติไปดำเนินการทางเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กยท.ใกล้บ้าน

ด้าน นางกาญจนา เคร่งธรรมกุล ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจ บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด มหาชน) กล่าวว่า
ทูนประกันภัย เป็นบริษัทประเภทประกันวินาศภัยที่มีความถนัดเกี่ยวกับการประกันกลุ่มการเดินทาง โดยได้เป็นคู่ค้าและให้บริการผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเซียมาหลายปี รวมถึงการให้บริการประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว สำหรับการรับสัญญาประกันภัยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราของ กยท.นั้น บริษัทฯเพิ่มเริ่มเข้มมาให้บริการ และจากการที่ได้คุยกับกยท. ก็ได้ปรับเงื่อนไขการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร กรณีที่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเหตุเกิดขึ้นให้แจ้งกับ ทาง กยท.ใกล้บ้านหรือในอำเภอที่อาศัย และให้เจ้าหน้าที่ กยท. เขตอำเภอส่งเรื่องต่อมาทางอีเมล์ให้ทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 15 วันทำการ ในกรณีจัดการศพ และ 45 วันทำการ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง กยท.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางพาราแห่งประเทศไทย รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากผู้แทน บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ตามที่ กยท.ได้จัดทำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. กว่า 1.4 ล้านราย และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมธรรม์ดังกล่าว จะให้ความคุ้มตรองเกษตรกรชาวสวนยางพารากรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุทั่วไป จ่ายสูงสุด 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จ่ายสูงสุด 250,000 บาท และค่าปลงศพทุกรายๆ ละ 30,000 บาท ซึ่งกรณีจ่ายค่าปลงศพ ทางบริษัท ทูน ประกันภัยฯ จะจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ และสินไหมอุบัติเหตุ ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบเหตุสามารถแจ้ง กยท. ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยลดขั้นตอนการทำให้ผู้รับผลประโยชน์ได้สินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประกาศไตปลา