มหกรรมวิชาการและสินค้าชุมชน คนของพระราชา โดยศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครฯ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มหกรรมวิชาการ และสินค้าชุมชน คนของพระราชา โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
918622
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น จัดงาน “มหกรรมวิชาการ และสินค้าชุมชนคนของพระราชา” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีอธิการบดี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถือเป็นพันธกิจหลักในอันที่จะบริการวิชาการพัฒาท้องถิ่น ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สอดคล้องกับพระราชปณิธาน พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ในการส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานตามพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมมิติด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมดุล ยั่งยืน”
918623
โดยในวันนี้ (8 ก.ย. 63) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “NSTRU Training Station Star” และประกาศนียบัตรแก่ผู้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ อพ.สธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อด้วยการเสวนา “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.วิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายปรีชานนท์ สรรพจิตต์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ต้นน้ำตาปี จากนั้นเป็นการชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ และสินค้าชุมชนที่น่าสนใจ
918625918631
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 8 โครงการหลัก 40 กิจกรรมย่อย ใน 156 ชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,200 คน ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 60 ราย สินค้าชุมชน จำนวนกว่า 80 รายการ นักเรียน 750 คน นักศึกษา จำนวนกว่า 5,700 คน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 13 โครงการย่อย ผู้ที่สนใจ “มหกรรมวิชาการ และสินค้าชุมชนคนของพระราชา” สามารถเข้าชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าชุมชนได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0