สตท.8 จัดประชุมสัมมนา “บัญชีชี้ทางรวย ช่วยเกษตรกรไทย”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สตท.8 จัดประชุมสัมมนา “บัญชีชี้ทางรวย ช่วยเกษตรกรไทย” ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
923192923193
วันนี้ (10 ก.ย.63 ) ณ ตาลคู่ บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 เรื่อง “บัญชีชี้ทางรวย ช่วยเกษตรกรไทย” โดยมีนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรดีเด่นของแต่ละจังหวัดอีกด้วย ซึ่งมีนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานเปิดงาน สำหรับการประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ ได้มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มี จังหวัดกระบี่ ชุมพร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 96 คน
923196923199
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน/โครงการสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปี 2563 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในเรื่องแนวทางและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อีกทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกลไกการบูรณาการทำงานของทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได้ อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานเพื่อยกระดับงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล แก่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป และเยาวชน โดยปรับประยุกต์ให้ทันสมัย สอดคล้องตามสถานการณ์
923201ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0