กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_2979แรงงาน01
เมื่อ 25 ก.ย.ที่ห้องประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนามือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายมานิตย์ มลคงชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้การประกอบอาชีพสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัย หรืออันตรายต่างๆอันเนื่องมาจากผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพ เจ้าของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
แรงงาน02แรงงาน04
กระทรวงแรงงานจึงประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช ในฐานะศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จึงจัดทำโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ12จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน นายจ้าง ลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญการรับรองความรู้ความสามารถในครั้งนี้.

รับสมัคร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0