ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสรรหาประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

11
เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ร้านอาหารดังอาภัตตาคาร หน้าสนามกีฬาจังหวัด่นครศรีธรรมราช ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายกฤษฎ์ ธนาณัฐรดี ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานชมรมผู้ประกอบการฯ) ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสรรหาประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใหม่ ในโอกาส นางสาวพิสมัย แสงผะกาย ประธานชมรมฯ ปีบริหารปัจจุบันจะพ้นหน้าที่ตามวาระใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดต่างๆ ท่านประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะแถลงให้ที่ประชุมทราบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
111โพส

ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0