ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

image
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด กับ นายธรา วัฒนวินิน กรรมการ บริษัท เอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1995 จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการบริษัท เอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1995 จำกัด และ Mr.Jen-Chin Fong ประธานกลุ่ม SQI Group ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เรือนพักรับรอง ม.วลัยลักษณ์
image11

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ สร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนานักศึกษา นักวิจัยให้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 3 ปี
image2
ข่าวและภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0