ป้าเขียว (แม่นักร้องสาว ใบเตย อาร์สยาม) มอบส้มโอทับทิมสยาม 200 ลูก แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา และการได้ยิน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ป้าเขียว (แม่นักร้องสาว ใบเตย อาร์สยาม) มอบส้มโอทับทิมสยามแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา และการได้ยิน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช
S__24379399
วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) นางวันเพ็ญ น้อยห้องไล่ หรือป้าเขียว (แม่นักร้องสาว ใบเตย อาร์สยาม) พร้อมคณะ เดินทางไปมอบส้มโอทับทิมสยามผลไม้ขึ้นชื่อของลุ่มน้ำปากพนัง ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับและรับมอบ อย่างอบอุ่น
454537
นางวันเพ็ญ น้อยห้องไล่ หรือป้าเขียว กล่าวว่า การมอบส้มโอทับทิมสยามแก่นักเรียนในวันนี้ เพื่อต้องการแสดงออกถึงความห่วงใย และความปรารถนาดี เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ให้ได้ทานผลไม้ที่อร่อย และเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอนาคตข้างหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาส่งมอบความปราถนาดีแบบนี้แก่น้องๆนักเรียนอีกอย่างแน่นอน
S__24379416
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช (เดิม) ปัจจุบันสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เรียนช้า ปัญญาอ่อน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ โดยรับทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับ เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวมากเกินไป อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 392 คน
454519454523
ด้านโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับเด็กที่มีการบกพร่องทางการได้ยินซึ่งมีจำนวนมากในภาคใต้ เนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ไม่สามารถจะรับได้อีกแม้ได้ขยายชั้นเรียนเต็มรูปตามที่กระทรวงกำหนดแล้วก็ตาม ปัจจุบันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น 219 คน
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0