มวล.จับมือ สวรส. เอ็มโอยู วิจัยด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เอ็มโอยูสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
image (1)
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร
image (2)
สำหรับการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากมวล.และสวรส. ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการจัดอบรมนักวิจัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน เริ่มจากพัฒนาข้อโครงการ และพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระบบสุขภาพ ผ่านการจัดทำโครงการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
image (10)
ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของการเอ็มโอยูเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน สร้างองค์ความเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตภาคใต้ตอนบน พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภาคใต้ตอนบน
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0