ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมพิธีมอบและร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 6

..***ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมพิธีมอบและร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 6
..**วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ร่วมพิธีมอบและร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน โดยมีว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง, ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมร่มพระบารมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบของพระราชทาน 63_๒๐๑๐๒๗_42027102020_201027_6
..** สำหรับพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนได้แก่ อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน และกระเป๋านักเรียนพระราชทาน จำนวน 454 ใบ โดยมอบแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
..**ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความเป็นคนดี มีคุณภาพ การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกประเภทให้อยู่รวมกันได้อย่างปกติสุข ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี โดยมีนโยบายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อความสมดุลแก่ผู้เรียนทุกคนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถ ด้านคุณลักษณะความเป็นคนดี และด้านสุขภาพ เพี่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน
IMG_9890มอบของพระราชทาน 63_๒๐๑๐๒๗_363 - Copy
ประกาศไตปลา