กตป. กสทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กตป. กสทช. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
S__27172878S__25878621
วันนี้ (24 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน
S__25878622S__25878623
พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคใต้ ได้เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 1. การประมูลคลื่นความถี่ 5G 2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) 3. มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และ 4. ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งการประชุมนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
S__25878628S__25878630
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
S__25878627S__25878634
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a8ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a