เวทีกลาง ขับเคลื่อน”นครศรีฯวิถีใหม่ อยู่ดี มีสุข พลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโตวิด-2019 ครั้งที่ 5

10185731018571

วันนี้ (26 พ.ย.63) ณ ห้องประชุมพวงชมพู ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เวทีกลาง ขับเคลื่อน”นครศรีฯวิถีใหม่ อยู่ดี มีสุข พลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-2019 ครั้งที่ 5 โดยมี รต.สุภาภาพ ปราบราย ประธานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายอานนท์ มีศรี ประธานหน่วยเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงานร่วมงาน โดยได้บันทึกความร่วมมือ MOU ภาคีความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-2019 โดยนโยบายสาธารณะ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
10185721018569
สำหรับนโยบายสาธารณะปี 2564 โดยผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข ประเด็นหลัก ก็คือความมั่นคงทางอาหาร เป็นการบูรณาการร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการอาหารสมวัย มีเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ เป็นการนำข้อมูลจากแผนชุมชน ลงในระบบ application และมีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำความมั่นคงทางอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำ) ปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนกันต่อในปีต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี.
10185751018576
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a8ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a