รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

S__6389769S__6389773
วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะจากอุทกภัย โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพื่อคืนความสะอาดให้กับพื้นที่ในเขตเทศบาลฯโดยเร็ว
S__6389778S__6389779
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a