มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน อันดับ 1 ปี 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน อันดับ 1 ปี 2563 (Sustainable Community Development University Rankings 2020 SCD Ranking 2020)
1076001
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย การจัดอันดับ Sustainable Community Development (SCD) คือการจัดอันดับผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ช่วยให้ผู้สดรและผู้ปกครองสมารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมและวิธีการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้กับชุมชนการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่ช่วยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาสำหรับโปรแกรมที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นเครื่องมือประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ และวางเป้าหมายด้านการจัดการที่เหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
107600710760061076008
วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน.
S__6979593แบนเนอร์ 1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0