เมืองคอน เพิ่มความเข้มตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ 11 อำเภอ ที่เป็นพื้นที่รอยต่อข้ามจังหวัด พร้อมตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางทางเรือด้วย

S__18333717

วันนี้(8 ม.ค.64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558(ฉบับที่17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยใช้ด่านความมั่นคงของตำรวจภูธรจังหวัดที่มีอยู่เดิม จำนวน 7 ด่าน และได้มีคำสั่งให้ตั้งด่านเพิ่ม 4 ด่าน ในพื้นที่อำเภอรอยต่อข้ามเขตจังหวัด และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีด่านคัดกรองที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งท่าอากาศยานยังเปิดให้บริการตามปกติ ประชาชน นักธุรกิจ ข้าราชการ ยังสามารถเดินทางได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งด่านคัดกรองการเข้าออกของเรือที่อำเภอขนอมด้วย ในการตั้งด่านมีเป้าหมายในการตรวจคัดกรอง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 5 จังหวัด ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองจากจังหวัดต้นทาง และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ กลุ่มที่ 2 ผู้ที่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกลุ่มแรก 5 จังหวัด อาจจะไม่มีเอกสารรับรอง แต่ต้องแสดงเหตุผลในการเดินทาง กลุ่มที่ 3 บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คนจากพื้นที่ 5 จังหวัด หรือ 23 จังหวัด และกลุ่มที่ 4 คือแรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางข้ามเขตเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายหรือแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องมีการสอบสวนขยายผลให้ถึงต้นตอ
S__18333718S__18333712
ผู้ว่าราชารจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับเจตนารมณ์ที่นายกรัฐมนตรียกระดับเพิ่มความเข้มนั้นเพื่อดำเนินการกับคนที่มีเจตนาหลบหลีก คนที่หลีกหนี คนที่ไม่รับผิดชอบสังคม ทั้ง ๆ ที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้สัมผัสใกล้ชิดมา แล้วไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่จึงได้มีมาตรการดังกล่าวออกมา แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นแล้วจะมีความผิด การทำงานของเจ้าหน้าที่ดูผลกระทบ 3 หลัก ใหญ่ ๆ คือ เรื่องสุขภาพพี่น้องประชาชน เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องสังคมความปลอดภัยของประชาชน ส่วนการคัดกรองผู้เดินทางนั้นมีมาตรการในการกัก 3 ระดับ คือ 1 คุมไว้สังเกตอาการ 2.การแยกกัก จะเป็นแบบกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ แต่ต้องใช้ที่เอกเทศ และ 3 การกักกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง มี 3 ลักษณะ คือการกักกันตัวเอง หรือ Self Quarantine ซึ่งจะกักที่ไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นคนที่ไม่มีอาการ 2. กักที่บ้าน หรือ Home Quarantine 3.ที่กักกันกลาง หรือ Local Quarantine ซึ่งในทุกอำเภอมี Local Quarantine จะใช้สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฉพาะผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดเองก็ต้องมีศูนย์คัดกรองกลาง เพื่อใช้สำหรับกรณีที่แต่ละพื้นที่มีผู้เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ด่านคัดกรองไม่ทัน หรือคัดกรองแล้วไม่มั่นใจก็จะใช้เจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองกลางจากสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งได้เตรียม Local Quarantine ไว้ที่จังหวัดด้วยโดยใช้ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่กักกันกลาง อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่หากกรณีพบผู้ป่วยจำนวนมากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ประชุมหารือเพื่อจัดหาสถานที่สำหรับตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ต่อไปด้วย .////
แบนเนอร์ 1S__6979593