จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการเปิด-ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการเปิด-ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
วันนี้(13 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบการวิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิด-19ของโลก ประเทศไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และ ศบค. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง การอนุมัติในหลักการขอใช้งบระงับยับยั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาของเจ้าหน้าที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การรักษา การตั้งโรงพยาบาลสนาม และการเตรียมความพร้อมในการเสนอผ่อนคลายมาตรการเปิด-ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นลงไปประเมินสถานการณ์ในสถานที่จริง เช่น สถานบริการ สถานบันเทิง ตลาดสด สถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะครบ 15 วันในวันที่ 20 มกราคม 2564แล้วเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อได้พิจารณาในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
137218283_4989825257755718_7142487502342811366_o137587308_4989829601088617_794246519441777484_o
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้(13 ม.ค.64) ที่ประชุมได้มีการรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ และโดยเฉพาะของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วย 4 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 1 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 4 ที่อำเภอขนอม ซึ่งเป็นเคสที่สัมผัสกับผู้ป่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบ Timeline ผู้ป่วยรายดังกล่าว และ Timeline ของผู้ป่วยรายขนอมเองว่ามีใครสัมผัสบ้าง ได้รับการยืนยันว่า ได้มีการค้นหากักกันตรวจคัดกรองครบถ้วนแล้ว ไม่มีใครติดเชื้อ นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ศบค. การตั้งด่านสกัดผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ที่ต้องมีหนังสือรับรองจากจังหวัดต้นทางถึงความจำเป็น ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่เดินทางมาราชการที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดได้ นอกนั้นต้องมีหนังสือรับรองที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็น นอกจากนี้ในกลุ่มของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ แต่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า ห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยเด็ดขาด อีกทั้งที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติในหลักการให้ใช้งบระงับยับยั้งของจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 4 ด้าน ได้แก่ 1.การตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 3.ค่าใช้จ่ายในการรักษา และการตั้งโรงพยาบาลสนาม 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบเพิ่มเติม
137225618_4989825054422405_3758589429841412993_o138768902_4989829121088665_6951323101071499178_o
และการเตรียมความพร้อมในการเสนอผ่อนคลายมาตรการเปิด-ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นลงไปประเมินสถานการณ์ในสถานที่จริง เช่น สถานบริการ ตลาดต่าง ๆ และโรงเรียน เป็นต้น แล้วเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อได้พิจารณาในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ว่ามีกิจการใดบ้างที่สามารถผ่อนคลายได้บ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศ และของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย .
แบนเนอร์ 2