มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมออนไลน์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมออนไลน์ U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM
170728170729
170455170457
วันนี้ (1 ก.พ.64) ณ ห้องประชุม อาคารพรหมโยธี ห้อง 3820 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้กำกับโครงการ) ผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ พร้อมด้วยนักจัดการทางสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM โดยมีการถ่ายทอดสด:Online Series Live Opening Talk : Challenge to change โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ฯ ( U2T ) โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านทาง FB Live ทาง https://www.facebook.com/MHESIThailand
170460170462170458
ซึ่งในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัว ทำสัญญาปฏิบัติงาน บุคคลจ้างเหมาบริการ “#นักจัดการทางสังคม” ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จำนวน 600 อัตรา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง เป็นวันแรก ซึ่งมีกำหนดการในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดมาตรการป้องกันโรคให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปลอดภัยจากเชื้อดังกล่าว โดยแบ่งนักจัดการทางสังคม ออกเป็น 4 กลุ่ม ลดความแออัดในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVO 19) ที่แพร่ระบาดแบบกระจายทั่วประเทศไทยรอบใหม่ อยู่ในขณะนี้อีกด้วย.
170456แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0