วัดพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมออกปากเก็บข้าว เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันในชุมชน

วัดพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมออกปากเก็บข้าว เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันในชุมชน
147003517_5095231720548404_697315200659521922_o
วันนี้ (6 ก.พ.64) ที่สวนป่านาบุญ บริเวณวัดพระพรหม ตำบลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มพลังมวลชนที่ประกอบด้วยภาคส่วนของประชาชน พุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพระพรหม และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมออกปากเก็บข้าวด้วยแกระที่นาโพร่ ซึ่งกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริดังกล่าว เป็นการอนุรักษ์และสืบสานไว้ซึ่งปัญญาในท้องถิ่น การแสดงออกซึ่งความรักสามัคคี พร้อมทั้งร่วมสืบสานวิธีการเก็บข้าวด้วยแกระ เพื่อให้ผู้สนใจ อย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การทำนาในขั้นตอนต่างๆ ด้วย โดยจะเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างกลุ่มคนในช่วงวัยต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้การออกปากเก็บข้าวเป็นการทำนาแบบช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน ซึ่งในปัจจุบันนั้นวิถีการทำนาได้เปลี่ยนแปลงไปมาก มุ่งผลด้านเศรษฐกิจและรายได้ มีการนำเครื่องมือเครื่องทุนแรงมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพจึงไม่มีการออกปากเหมือนสมัยก่อน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะได้เสริมการเรียนรู้เรื่องการทำนา และการเก็บข้าวด้วยแกระ
145724508_5095240350547541_5034998755970388004_o146153343_5095239527214290_627959815418098193_o
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในหลายๆ สถานศึกษาที่ได้นำนักเรียนและบุคลากรมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดีที่เด็กๆ จะได้มาสัมผัส เรียนรู้โดยตรงถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพทำนาที่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ได้สัมผัส ทุกคนกินข้าวแต่ขาดการรับรู้ถึงที่มา และคุณค่าด้านจิตใจในเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดและคุณภาพที่แฝงมาจากกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
ขณะที่มุมมองของผู้บริหารศึกษาอีกท่านกล่าวว่า การมาลงแขกเก็บข้าวด้วยแกระครั้งนี้นอกจากจะได้มาศึกษาการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้ว ยังสามารถนำองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ มาเรียนเด็กได้ด้วย อย่างเมล็ดข้าวจากรวงยังสอนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักสามัคคี และเมื่อมารวมตัวกันเป็นเลียงข้าว ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและคุณค่าของต้นข้าวที่สามารถนำสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกส่วน
แบนเนอร์ 2
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช