ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรโครงการ Petcharik Champion Test

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 9

ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 9 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

การสอบ Petcharik Champion Test จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 ได้ร่วมทดสอบความรู้และศักยภาพทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านวิชาการและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมเป็นลำดับที่สองจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลห้าพันบาท ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมลำดับที่สามจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลสามพันบาท ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 4 ถึง 100 จะได้รับเกียรติบัตร และโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 จะได้รับโล่รางวัล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0