ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบ

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน และเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา งดเหล้าตลอดปี และงดหล้าตลอดชีวิต ประจำปี 2563

วันนี้ (๒๓ ก.พ. ๖๔) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕ นายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการงดเหล้าครบพรรษางดหล้าตลอดปี และงดเหล้าตลอดชีวิต ประจำปี 2563 โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี


นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 13 ปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประชาคมครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 7 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำ 2563 นั้น

ทางโครงการได้ถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา พร้อมกำหนดชุมชนนำร่องแบบเข้มข้นยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าควบคุมปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จำนวน 257 คน โดยแบ่งออกเป็น บุคคลงดเหล้าครบพรรษา ๓ เดือน (คนหัวใจหิน) จำนวน 145 คน ,บุคคลงดเหล้าเข้าพรรษา มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 3 ปี (คนหัวใจเหล็ก) จำนวน 12 คน และบุคคลงดเหล้าตลอดชีวิต (คนหัวใจเพชร) จำนวน 100 คน และได้ดำเนินการคัดเลือก บุคลากร องค์กร หน่วยงานต้นแบบ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 35 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ,รางวัลหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ประเภทหน่วยงานทางการศึกษา ระดับดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ระดับดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และบุคคลรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ระดับดีเด่น จำนวน 19 รางวัล ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต้นแบบในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน และเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา งดเหล้าตลอดปี และงดเหล้าตลอดชีวิต ประจำ 2563 ต่อไป