ทส.เดินหน้านำเสนอโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.น้ำ หมวดที่ 4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ทส.เดินหน้านำเสนอโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.น้ำ หมวดที่ 4

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ที่โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรับรู้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ในพื้นที่ ลุ่มน้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีความเข้าใจอนุบัญญัติและเป็นการป้องกันพร้อมลดความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติดังกล่าวในอนาคต

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนดบทบาทของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานภายใต้ข้อกฎหมายในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ และหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำจะมีหน้าที่สำคัญในการยกร่างกฎกระทรวง โดยสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการประชุมดังกล่าวถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎกระทรวงฯ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเป้าหมายของการประชุมจะจัดทั้งหมด 5 ครั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎกระทรวงฯ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยแต่ละครั้งจะนำเสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต รวมทั้งการขอและการออกใบแทน การอนุญาต การใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามตามมาตรา 45, 2. ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สามตามมาตรา 47, 3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 50 ,4) ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 51 และ 5) ร่างประกาศกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ และ ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำได้ยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78 ซึ่งร่างดังกล่าวได้ถูกเสนอแก่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายเรียบร้อยแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0